វគ្គបណ្ណុះបណ្តាល
អាជ្ញាកណ្តាល និង ចៅក្រមកីឡាអត្តពលកម្មកម្រិតមូលដ្ធាន
កំពង់ឆ្នាំង ថ្ងៃទី២០-២៤ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៧
គ្រូឧទ្ទេស
លោក តូ  រិទ្ឋីយ៉ា
លោក ដៀន វិបុល
លោក ហ៊ុន បូរី
មានសិក្ខាកាមចូលរួម
៣២នាក់  ៨ រាជធានីខេត្ត
ស្រី៤នាក់