ក្រុមជម្រើសជាតិឈុតធំអត្តពលកម្មកម្ពុជា 🇰🇭
វិញ្ញាសាររួមមាន:
+រត់:
100m-200m-400m-800m-1500m-5000m-10000m-5km-10km-21km-42km
+លោតចម្ងាយ-លោតបណ្តាក់3ដង
+ចោលដុំដែក-ថាស-ស្នរ។

© 2023 by Cambodia Athletics