ថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ នៅទីក្រុងដូហា ប្រទេសកាតា ឯកឧត្តម អ៊ុក សិទ្ធិជាតិអគ្គនាយកកីឡា

និងជាប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរ អត្តពលកម្ម ស្ម័គ្រចិត្ត បានចូលរួមមហាសន្និបាតអត្តពលកម្មអាស៊ីលើកទី២៣និង

បោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសហព័ន្ធអត្តពលកម្មអាស៊ី

IMG_5443.JPG
IMG_5445.JPG
IMG_5441.JPG
IMG_5439.JPG
IMG_5437.JPG