ថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ នៅទីក្រុងដូហា ប្រទេសកាតា ឯកឧត្តម អ៊ុក សិទ្ធិជាតិអគ្គនាយកកីឡា

និងជាប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរ អត្តពលកម្ម ស្ម័គ្រចិត្ត បានចូលរួមមហាសន្និបាតអត្តពលកម្មអាស៊ីលើកទី២៣និង

បោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសហព័ន្ធអត្តពលកម្មអាស៊ី

© 2023 by Cambodia Athletics