60700741_2249965828402366_62662300679326

កីឡាករ កីឡាការនីអត្តពលកម្ម ធ្វើដំណើរទៅចូលរួមប្រកួត Thailand Open 2019 នៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ។