កីឡាករ កីឡាការនីអត្តពលកម្ម ធ្វើដំណើរទៅចូលរួមប្រកួត Thailand Open 2019 នៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ។

© 2023 by Cambodia Athletics